Sint Vituskerk Blauwhuis

Een klein dorp met een grote kerk, op kilometers afstand kunt u haar aanschouwen.Zij is als een baken in het Friese landschap, als teken dat God onder ons woont. In 1651, kort na de reformatie, kwam een priester naar het afgelegen Blauwe Huis. Heimelijk, vanwege de vervolging van de katholieken, zorgde hij vanuit dit polderhuis voor de gelovigen die katholiek waren gebleven. Zo ontstond in protestant Friesland deze katholieke enclave.

Patroon
Patroon van onze locatie en ons dorp is Sint Vitus, die om zijn geloof vervolgd werd en op jonge leeftijd de marteldood stierf. St. Vitus is de beschermheilige tegen overstromingen en patroon van het voormalig bisdom Leeuwarden.

Pierre Cuijpers
Kerk en pastorie zijn ontwerpen van de bekende bouwheer Pierre J.H. Cuypers, zijn eerste opdracht in Friesland. De bouw begon in juli 1868. In mei 1870 werd het project opgeleverd. De pastorie is in de stijl van de Franse renaissance, de kerk neogotiek. Kerk en interieur vormen hier een uniek geheel: Cuypers ontwierp namelijk ook het meubilair, de beelden, de ramen en bepaalde daarnaast de kleuren en de muurschilderingen. In neogotiek zijn romantiek, mystiek en schoonheid te vinden. In de hoge, rijk versierde neogotiek waan je jezelf in de hemel en dat is ook de bedoeling. Een aardig voorproefje van wat ons te wachten staat!

Het portaal
De kerkdeur is het beeld van Christus, die zichzelf met de naam Ostium (Deur) aanduidt. Alleen die Deur geeft toegang tot God, de Vader. In het portaal de kapel met doopvont met kerkorgel. De tombe meldt in het Latijn Jezus’ opdracht: doop hen in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Op het deksel de symbolen van de vier evangelisten. Daarboven Johannes de Doper die naar het Lam, Christus, verwijst.

Het oksaal en orgel
Boven de portaaldeuren het oksaal met kerkorgel. De draagbalken van het oksaal lopen uit in dierenkoppen en zuur kijkende mensenhoofden. Het orgel is in 1924 gebouwd door de orgelbouwers gebr. Rohlfing uit Osnabrück. Sinds de restauratie van 1996 verkeert het opnieuw in oorspronkelijke staat. Het orgel, geschikt voor Duitse romantiek, heeft een pneumatisch systeem met houten en zinken pijpen. Er zijn in totaal 938 pijpen die geluid kunnen maken.

Middenschip en, zijbeuken
Elke bank bevat een psalmvers en het symbool van de eeuwigheid: de slang die in haar staart bijt (geen begin en geen einde).

Zijbeuk linkerzijde: In de zijbeuk de biechtstoel met rijk versierde zijkanten. Deze bevat ook het symbool van eeuwigheid: de slang die in de staart bijt. Verderop het portret van Sint Vitus, diens leermeester Modestus en min Cresentia. Linksboven de schim van de schuldige aan de dood van Vitus en de zijnen: de Romeinse keizer Diocletianus. Rondom, in de linker en rechter zijbeuk, de kruisweg. De prenten als staties – haltes – waarbij biddend en mediterend Jezus’ lijdensweg wordt gevolgd.

Zijbeuk rechterzijde: In hier een rijk versierde biechtstoel. Daarnaast de Piëta, de Nood Gods. Maria als moeder van Smarten met Jezus’ dode lichaam op haar schoot. Daarvoor het Boek des Leven met de namen van overleden parochianen.

Dwarsschip zuidzijde: De ramen, gemaakt door de bekende firma Nicolas, zijn van hoge kwaliteit. In het roosvenster (klokgewijs vanaf 12 uur) de heiligen Elisabeth, Francisca, Susanna, Hedwig, Jacobus de Meerdere, Theodorus, Johannes de evangelist en Michaël. Verdeeld over 4 lancetvensters: de engel die bericht dat Maria zwanger zal worden van de Heilige Geest. Links in Latijn de tekst van Jesaja: Zie de jonge vrouw is zwanger en zal een zoon ter wereld brengen. Rechts de Latijnse tekst van Jeremia: Een vrouw omgeeft een man.Boven in het dwarsschip afbeeldingen van apostelen. Verder het beeld van Antonius van Padua, patroon van de verloren zaken en van onze parochie. Hij vertelt dat wie het geloof verloren heeft, het kan terugvinden. Tenminste, als je jezelf laat dragen als een kind!

Dwarsschip rechterzijde: In het roosvenster (klokgewijs van 12 uur) de heiligen Sixtus, Laurentius, Barbara, Vitus, Nicolaas, Gertrudis van Nijvel, Petrus en Gerardus. Verdeeld over 4 lancetvensters de verloving van Maria en Jozef. Boven in het dwarsschip afbeeldingen van apostelen. Eveneens het beeld van Bonifatius, apostel der Friezen.

Het priesterkoor
Een voorproefje van de hemel:  De trap van de preekstoel is versierd met wijnstokken. Onderaan tracht de draak – het kwaad – de wijnstok door te bijten. Op de kuip de 4 evangelisten en de geloofsverkondigers Willibrord en Bonifatius. Op de huif 2 bazuinende engelen.

Het plafond verbeeldt het heelal met Gods Heilige Geest. Rechts het Vitusmonument. In het midden het triomfkruis met symbolen van de 4 evangelisten op de uiteinden. Het hoofdaltaar heeft een ciborium: de overkapping die het altaar grotere waardigheid geeft.

Op het ciborium staan 4 engelen. Drie dragen attributen die met Jezus’ lijden te maken hebben. De engel linksachter draagt een zuil; een vermaning uit de Apokalyps: Schrijf aan de engel van de gemeente van Filidelfia: Ik kom spoedig! Houd vast aan wat u hebt, laat niemand u de kroon onthouden. Wie overwint zal ik maken tot een zuil in de tempel van mij God; daaruit zal hij niet meer verdwijnen.

Het altaar heeft afbeeldingen uit Oude en Nieuwe Testament. Centraal in het altaar: het tabernakel met het Allerheiligste: het Brood van de Eucharistie, de Heer in ons midden. Daarboven de troonhemel met serafijnen, hemelfiguren uit het visioen van Jesaja.

De absis – de ronde muur achter het hoofdaltaar – is voorzien van engelen die musicerend en zingend God lof brengen. In het midden de Heilige Geest, afgebeeld als een witte duif.

De ramen tonen voorstellingen uit Jezus’ leven. Daaronder heiligen die Friesland gekerstend hebben. Links op het priesterkoor de godslamp. Dag en nacht brandend nabij het tabernakel om aan te geven dat de Heer aanwezig is. Al denk je alleen te zijn, als is het nog zo duister er is altijd Eén (lichtpuntje): de Heer zelf.

Mariakapel
In het raam de afbeelding van Maria’s ten Hemelopneming. Hier stond ooit een altaar. Achter de gordijnen is de muurschildering zichtbaar. Het Mariabeeld toont Maria als Zetel van Wijsheid. Maria is gezeten, het kind Jezus troont op haar schoot. Jezus is de eeuwige Wijsheid, Maria is zijn troon. Het Kind Jezus zegent met 3 vingers; de goddelijke Drie-eenheid die Vader, Zoon en Geest tezamen vormen. In de andere hand het Johannes-evangelie met de tekst: Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Voor met Mariabeeld de pilaren van de voormalige communiebank.

Jozefkapel
Hier het beeld van Jozef, bruidegom van Maria en Jezus’ voedstervader. Ook hier stond oorspronkelijk een altaar. De muurschildering, achter het altaar, is nog zichtbaar. In zijn hand heeft Jozef een staf die uitbloeit tot een lelietak. De lelie is een teken van onschuld en zuiverheid.

Boven de deur naar de sacristie een andere Jozef: de zoon van Jacob die als slaaf tot onderkoning van Egypte is geworden. Hij is de voorafbeelding van Christus omdat zijn leven parallel loopt aan dat van Jezus. Allebei zijn verkocht en verraden, beide werden door de heidenen aangenomen.

Rondleidingen
De parochie verzorgt voor groepen georganiseerde rondleidingen. Hebt u belangstelling? Dan kunt u telefonisch een afspraak maken, tel. 0515 – 532025

Mogelijkheid tot huren van de kerk voor speciale gelegenheden
De kerk van Blauwhuis staat in de wijde omgeving bekend vanwege haar prachtige akoestiek. Regelmatig krijgt het parochiebestuur dan ook verzoeken om de kerk voor een concert, korenfestival of bijzondere bijeenkomst te gebruiken.

Indien u hiervoor belangstelling heeft, kunt u – voor het bespreken van de mogelijke data of voor het opvragen van de tarieven e.d. – contact opnemen met de heer Sicco Rypma, secretaris 0515-579476 of blauwhuis@sintantoniusparochie.nl

 

Wilt u onze nieuwsbrief ontvangen?

Later dit jaar zullen we weer een nieuwsbrief opstarten om u op de hoogte te houden van alle activiteiten en ontwikkelingen binnen onze parochie. U kunt nu alvast uw mailadres achterlaten met onderstaand formulier:

Deze site wordt beschermd door reCAPTCHA. Het Google Privacybeleid en de Google Servicevoorwaarden zijn van toepassing.

Volg ons!