ANBI

ANBI PUBLICATIE SINT ANTONIUS VAN PADUAPAROCHIE

Naa​​m:​​​​​ ​Sint Antonius van Paduaparochie​

Website: www.sintantoniusparochie.nl

RSIN/Fiscaal nummer: 002673915L01

E-mail: secr@sintantoniusparochie.nl

Telefoonnr: 0515-412626

Adres: Singel 64

Postcode: 8601 AL

Plaats: SNEEK

De Sint Antonius van Paduaparochie is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Rooms-Katholieke Kerk in Nederland. De parochie maakt deel uit van het bisdom Groningen-Leeuwarden.

De Rooms Katholieke Kerk heeft van de Belastingdienst een ANBI-groepsbeschikking ontvangen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke parochies en andere instellingen die tot de Rooms Katholieke Kerk behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is ook van toepassing op de Sint Antonius van Paduaparochie.

B. Samenstelling bestuur

De parochie is niet alleen een geloofsgemeenschap, zij is ook een rechtspersoon naar kerkelijk recht, welke ingevolge artikel 2 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek als zodanig is erkend naar Nederlands Recht. Rechtspersonen worden bestuurd en voor de parochie geldt daartoe het Algemeen Reglement voor het bestuur van een parochie van de RK Kerk in Nederland (link opnemen). Dit reglement geeft aan welke onderdelen een parochie kent en hoe zij met elkaar samenwerken.

Aan het pastorale team is, onder het gezag van de bisschop, de herderlijke zorg over en pastorale zorg voor de parochie toevertrouwd. Het kerkbestuur (ook wel parochiebestuur genoemd) bestuurt de parochie voor zover het betreft het parochieel vermogen en de zorg voor een doelmatige aanwending daarvan ten bate van de parochie. Het bestuur dient hierbij het kerkelijk recht en hetgeen de bisschop hierover bepaalt in acht te nemen. Het kerkbestuur bestaat uit de pastoor (of zijn plaatsvervanger) en 6 bestuursleden, waaronder een vicevoorzitter, een secretaris en een penningmeester.

Algemeen Reglement bestuur parochie

C. Doelstelling/visie

Het Wetboek van Canoniek Recht (Codex Iuris Canonici) omschrijft de parochie als “een bepaalde gemeenschap van christengelovigen, in een particuliere Kerk duurzaam opgericht, waarover de herderlijke zorg, onder het gezag van de diocesane Bisschop, aan een pastoor als haar eigen herder toevertrouwd wordt”.

De parochie is de kleinste juridische entiteit in de Rooms Katholieke Kerk en daarmee het gezicht van de kerk binnen een bepaald territorium of binnen een bepaalde groep. De parochie heeft traditioneel drie taken: liturgie, diaconie en catechese, oftewel vieren, dienen en leren. In de praktijk wordt daar aan toegevoegd: gemeenschapsopbouw, immers waar geen gemeenschap is, kan een parochie niet functioneren.

D. Beleidsplan

Voor wat betreft het beleid van de Sint Antonius van Paduaparochie wordt verwezen naar het beleidsplan van het Bisdom Groningen-Leeuwarden, te vinden op www.bisdomgl.nl.

​​E. Beloningsbeleid

De leden van het kerkbestuur ontvangen voor de uitoefening van hun functie geen beloning. Wel hebben zij recht op een vergoeding van redelijkerwijs door hun functie gemaakte onkosten. De beloning van pastorale beroepskrachten en overige medewerkers van parochies is geregeld in de diocesane regelingen​.

​F. Verslag Activiteiten

De parochie is een levendige gemeenschap. Er vinden liturgievieringen plaats, er wordt catechese gegeven aan kinderen en volwassenen, er is zorg en aandacht bij ziekte en rouwverwerking, er wordt materiële hulp geboden aan mensen die dat nodig hebben, er is een ontmoetingsplek voor jongeren en er zorg voor het behoud en onderhoud van het kerkgebouw.

Het kerkbestuur heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van een vitale parochie. Dat doet zij door zoveel mogelijk parochianen in te schakelen bij liturgie, vieringen, diaconie en andere plaatselijke activiteiten. Een overzicht van de belangrijkste gegevens treft u aan op de website.

G. Voorgenomen bestedingen​

De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren. Het ‘kerk-zijn’ vertoont een grote mate van continuïteit: de pastorale beroepskrachten en andere werknemers verrichten hun werkzaamheden, kerkdiensten worden gehouden en ook andere kerkelijke activiteiten vinden plaats.

Verkorte staat van baten en lasten met toelichting

Onderstaande staat van baten en lasten geeft via de kolom begroting inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen in het verslagjaar.

De kolom rekening geeft inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen. De voorgenomen bestedingen voor het komende jaar zullen niet sterk afwijken van de voorgenomen bestedingen van het verslagjaar.

EXPLOITATIE-REKENING 2022
2022   2021
Opbrengsten
Bijdragen parochianen 255.962 248.739
Opbrengst bezittingen en beleggingen 79.310 78.796
Opbrengst begraafplaatsen 31.177 37.216
Giften en vrijval reserves 22.022 15.044
Acties en overige opbrengsten 20.942 12.250
409.413 392.045
Exploitatie-lasten
Honoraria c.a. 160.785 172.133
Kosten onroerend goed:
–kerkelijke gebouwen 64.100 68.303
–overig onroerend goed 27.729 34.780
–dotatie aan onderhoudsvoorzieningen 0 0
91.829 103.083
Kosten eredienst 31.161 22.840
Kosten pastoraal 7.905 9.041
Beheerskosten 20.891 24.543
Kosten begraafplaats 32.221 18.810
Incidentele lasten 0 649
344.792 351.099
Exploitatie-resultaat 64.621 40.946
Rentekosten c.a. 0 0
64.621 40.946
Ondersteuning exploitatie locaties 0 15.000
64.621 55.946
Verplichte afdracht Bisdom Groningen/Leeuwarden -50.711 -57.957
Resultaat 13.910 -2.011

Wilt u onze nieuwsbrief ontvangen?

Later dit jaar zullen we weer een nieuwsbrief opstarten om u op de hoogte te houden van alle activiteiten en ontwikkelingen binnen onze parochie. U kunt nu alvast uw mailadres achterlaten met onderstaand formulier:

Deze site wordt beschermd door reCAPTCHA. Het Google Privacybeleid en de Google Servicevoorwaarden zijn van toepassing.

Volg ons!